Hva vi tror på


Guds gode gave

Pinsebevegelsen har en lære om frelse som ikke skiller seg fra andre store evangeliske trossamfunn. Frelsen forstås som en aktiv handling fra Guds side der Han gjennom Jesu Kristi offerdød på korset og oppstandelse gjenoppretter det forhold til menneskeslekten som gikk tapt på grunn av syndefallet ved Adam.

Frelst ved tro
Frelse betyr det samme som å gjøre helt, bli berget og å bli født på nytt til et annet liv (2. korinterbrev 5, 17)

. Frelsen i Jesus innebærer at et menneske som er stengt ute fra Guds rike på grunn av sin syndige natur, får renset sitt liv fra synden og kan komme nær Gud Fader.
Alt dette skjer ved tro som er den Guds gave som skaper frelsens under (Efeserbrevet 2, 8-9). Det er viktig å understreke at tro ikke er knyttet til følelser eller spesielle opplevelser. Følelsene hører til den menneskelige natur, mens tro er en overgivelse som har full tillit til Gud (Hebreerbrevet 11, 1).
Vi frelses ikke av tro, men ved tro (Romerbrevet 10, 17). Frelsens sentrum er altså ikke menneskers tro, mens Jesu korsdød og forsoning. Troen er derimot den hånd som griper denne Guds gave og som gjør at den tilegnes som en personlig erfaring. Dette skjer fordi Gud er nådig!
Tro er kort og godt å komme til Jesus med sine synder! Bibelen sier at «dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst» (Romerbrevet 10, 9-10).
Ved dette får mennesket del i Guds rettferdighet (2. Korinterbrev 5, 21). For det er Gud som ved Den Hellige Ånd kaller mennesket til frelse. Hver person har frihet til å velge, men det innebærer også et stort ansvar.

Frelsens vei
Guds kall er det første trinnet i frelsens «orden». Kallet til omvendelse og tro kan komme på flere måter, gjennom forkynnelsen av Guds ord, men også gjennom spesielle hendelser som fungerer som en indre vekker. Den som er kalt, opplever seg selv som en synder som trenger tilgivelse fra Jesus Kristus (Jesaja 55, 6).
– Det neste steget er omvendelsen der mennesket erkjenner og angrer. Omvendelse er en personlig møte med Gud. Dette skjer i bønn med et oppriktig ønske om å bli renset fra synd og få ta imot det evige livet. Gud svarer alltid ja på denne bønnen! (1. Timoteus brev 2, 4). På samme måte som synd egentlig betyr å bomme på målet, innebærer omvendelse å snu seg i en annen retning.
– Så starter det nye livet med Jesus
. Den frelste har fått fred med Gud og tilhører Guds store menighet. I dette nye livet vil Gud lede den frelste ved Den Hellige Ånd. Ved å søke Guds vilje gjennom å lese Bibelen, be og fellesskap med andre kristne utvikles det nye livet med Jesus. Dette skjer ikke ved å leve perfekt, men ved å leve overgitt i Guds hender med hjelp fra Den Hellige Ånd og menigheten.